SPIS TREŚCI:


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7. REKLAMACJE
8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://falconroweryelektryczne.pl/sklep/ prowadzony jest przez firmę Falcon Rowery Elektryczne Sebastian Micherda, ul. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina. NIP: 5532406811
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
1.3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falcon Rowery Elektryczne Sebastian Micherda, ul. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina. NIP: 5532406811 wobec profilowania;
1.4. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
KLIENT/KUPUJĄCY – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
KONTO – usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto posiadające login i hasło/
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - dostępny pod adresem internetowym: https://falconroweryelektryczne.pl/sklep
SPRZEDAWCA - Falcon Rowery Elektryczne Sebastian Micherda, ul. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina. NIP: 5532406811
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za przesyłkę) oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia lun mailowo na podany przez siebie adres.
2.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem.
2.4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2.5. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
a) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.6. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
2.7. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
c) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
2.8. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
2.9. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
2.10. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub elektronicznie za pośrednictwem banku.
b) Za pobraniem w momencie odbioru przesyłki
c) Za pośrednictwem platformy płatniczej Credit Agricole Raty.
d) Gotówką podczas odbioru osobistego towaru.
3.2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane a towar wróci na stan sklepu.
3.3. Wpłaty należy kierować na konto mBank 84 1140 2004 0000 3202 7715 64654. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
4.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Al. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 15:00.
4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
a) przesyłka kurierska
b) przesyłka kurierska pobraniowa
4.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru
b) zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
5.2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulamine, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres mailowy: zamówienia@falconroweryelektryczne lub pocztą: Falcon Rowery Elektryczne, ul. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina.
5.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina.
5.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.6. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.7. REKLAMACJE

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina, lub w formie elektronicznej: zamowienia@falconroweryelektryczne.pl
7.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
7.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7.5. Reklamowany produkt należy dostarczyć do Sprzedawcy na adres: Al. Jana Pawła II 70, 34-350 Cięcina.8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie c. sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Produkt dodany